HoMEDICS SP-180J bežični dvocevni masažer za telo Uputstvo za upotrebu
HoMEDICS SP-180J bežični dvocijevni masažer za tijelo

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

KADA KORISTITE ELEKTRIČNE PROIZVODE, POSEBNO KAD SU DJECA PRISUTNA, OSNOVNA SIGURNOST

UPOZORENJA MORAJU UVIJEK PRATITI, UKLJUČUJUĆI Sljedeće:

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE.

OPASNOST - DA SMANJIMO RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA:

 • UVIJEK isključite ovaj uređaj iz električne utičnice odmah nakon upotrebe i prije čišćenja.
 • NEMOJTE posezati za uređajem koji je pao u vodu. Odmah ga isključite.
 • NEMOJTE koristiti dok se kupate ili pod tušem.
 • NEMOJTE postavljati ili čuvati uređaj tamo gde može pasti ili ga uvući u kadu ili sudoper.
 • NEMOJTE stavljati u vodu ili drugu tečnost ili je ispuštati.
 • NIKADA ne koristite igle ili druge metalne spojnice sa ovim uređajem

UPOZORENJE - ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD OPEKLINA, STRUJE, POŽARA ILI OZLJEDE OSOBA:

 • Uređaj NIKADA ne treba ostavljati bez nadzora kad je priključen. Iskopčajte ga iz utičnice kada se ne koristi i prije stavljanja ili skidanja dijelova ili dodataka.
 • Neophodan je strog nadzor kada ovaj uređaj koriste djeca, invalidi ili osobe s invaliditetom ili u njihovoj blizini.
 • NE za upotrebu od djece.
 • Koristite ovaj uređaj samo za namjeravanu upotrebu kako je opisano u ovom priručniku. NE koristite dodatke koje nije preporučio HoMedics; konkretno, sve dodatke koji nisu isporučeni sa jedinicom.
 • NIKADA nemojte koristiti ovaj uređaj ako ima oštećeni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao, oštećen ili je pao u vodu. Vratite uređaj u servisni centar HoMedics na pregled i popravak.
 • Držite kabel dalje od zagrijanih površina.
 • NIKAD nemojte ispuštati niti umetati bilo koji predmet u bilo koji otvor.
 • NEMOJTE raditi tamo gdje se koriste aerosolni proizvodi ili gdje se daje kisik.
 • NE radite pod pokrivačem ili jastukom. Može doći do prekomjernog zagrijavanja i izazvati požar, električni udar ili ozljede ljudi.
 • NEMOJTE nositi ovaj uređaj za kabl za napajanje ili ga koristite kao ručku.
 • Da biste isključili vezu, okrenite sve kontrole u položaj za isključivanje, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
 • NEMOJTE koristiti na otvorenom.
 • NIKADA ne upotrebljavajte uređaj sa blokiranim otvorima za zrak. U otvorima za zrak ne ostavljajte dlake, dlake i slično.
 • Pažljivo koristite zagrejane površine. Može izazvati ozbiljne opekotine. NEMOJTE koristiti na neosjetljivim površinama kože ili u prisutnosti slabe cirkulacije. Nepotrebna upotreba toplote od strane dece ili onesposobljenih osoba može biti opasna.
 • NIKADA nemojte raditi na mekoj površini kao što je krevet ili kauč gdje mogu biti začepljeni otvori za zrak.
 • Punite samo punjačem koji ste dobili uz uređaj. Punjač koji je prikladan za jednu vrstu baterije može stvoriti opasnost od požara kada se koristi s drugim paketom baterija. Trebaju se koristiti samo punjači koji nose broj dijela: PP-SP180JADP.
 • NE izlažite bateriju ili uređaj vatri ili previsokoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 265°F može uzrokovati eksploziju.
 • Slijedite sva uputstva za punjenje i ne punite bateriju ili uređaj izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama. Nepravilno punjenje ili na temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara. Opseg rada i punjenja proizvoda: 0°C – 40°C.

SPREMITE OVE UPUTE 

OPREZ - MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE RADA.

 • Prije upotrebe ovog proizvoda posavjetujte se sa svojim liječnikom ako:
  • Trudni ste
  • Imate pejsmejker
  • Imate bilo kakvih briga u vezi sa svojim zdravljem
 • NE preporučuje se dijabetičarima.
 • Aparat NIKADA ne ostavljajte bez nadzora, posebno ako su prisutna djeca.
 • NIKADA ne pokrivajte uređaj dok radi.
 • NE koristite ovaj proizvod više od 15 minuta odjednom.
 • Opsežna upotreba može dovesti do prekomjernog zagrijavanja i kraćeg vijeka trajanja. Ako se to dogodi, prekinite upotrebu i pustite da se jedinica ohladi prije rada.
 • NIKADA nemojte koristiti ovaj proizvod direktno na otečenim ili upaljenim područjima ili na erupcijama kože.
 • NE koristite ovaj proizvod kao zamjenu za medicinsku pomoć.
 • NIKADA ne koristite ovaj proizvod dok ste u krevetu.
 • Ovaj proizvod NIKADA ne smije koristiti bilo koja osoba koja pati od bilo koje fizičke bolesti koja bi ograničila korisnikovu sposobnost upravljanja i koji ima senzorne nedostatke.
 • NIKADA ne koristite ovaj proizvod dok vozite automobil.
 • Ovaj uređaj je dizajniran samo za kućnu upotrebu.

OPREZ: Da biste izbjegli stezanje, ne oslanjajte se na mehanizam shiatsu masaže u jastuku prilikom podešavanja položaja tijela. Nemojte zaglaviti niti prisiljavati bilo koji dio tijela u pokretni masažni mehanizam.

BILJEŠKA: Na jedinicu treba primijeniti samo blagu silu kako bi se eliminirao rizik od ozljeda. Možete ublažiti snagu masaže stavljanjem ručnika između sebe i uređaja.

Ovaj proizvod ima internu, nezamenljivu litijum-jonsku bateriju. Ovu bateriju ne može servisirati korisnik. Molimo odložite u skladu s lokalnim, državnim, pokrajinskim i državnim propisima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 1. Vaša jedinica bi trebala stići s punim punjenjem. Kada trebate napuniti jedinicu, uključite adapter u utičnicu na jedinici, a drugi kraj uključite u utičnicu od 120 volti. Dugme za napajanje p će svijetliti crveno prilikom punjenja i promijenit će se u zeleno kada se potpuno napuni. Jedinicu treba napuniti nakon 5 sati punjenja. Potpuno punjenje će trajati do 2 sata.
 2. Ovaj masažer je svestran i može se koristiti za vrat, ramena, leđa, noge, ruke i stopala (sl. 1-3). Za upotrebu na vratu, ramenima ili leđima, pričvrstite podesive kaiševe na krajeve jedinice (slika 4), koristite trake da držite masažer u željenom području. Dizajn sa dvostrukom cijevi omogućava masažeru da se kotrlja gore-dolje po tijelu opuštajući mišiće i ublažavajući bol dok se kotrlja.
  Korišćenje uputstva
  Sl. 1 
  Korišćenje uputstva
  Sl. 2 
  Korišćenje uputstva
  Sl. 3 
  Korišćenje uputstva
  Sl. 4 
 3. Da biste aktivirali akciju masaže, pritisnite i držite dugme za uključivanje (slika 5) i talasi vibracije će početi na najnižoj postavci. Pritisnite ponovo za srednji intenzitet i treći put za najveći intenzitet. Da isključite jedinicu, pritisnite i držite.
  Korišćenje uputstva
  Sl. 5 
 4. Kada nije u upotrebi, čuvajte svoj bežični masažer s dvostrukom cijevi u njegovoj praktičnoj torbici za nošenje.

IZJAVA FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

BILJEŠKA: HoMedics nije odgovoran za bilo kakve radio ili TV smetnje uzrokovane neovlaštenim modifikacijama ove opreme. Takve modifikacije mogle bi poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

BILJEŠKA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

 • Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
 • Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
 • Spojite opremu u utičnicu na krugu koji se razlikuje od onog na koji je povezan prijemnik.
 • Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

BEŽIJSKA MASAŽA NA DVOSTRUKU

Proizvod je gotovviews

Odvojive trake

2-GODINA OGRANIČENA GARANCIJA

HoMedics prodaje svoje proizvode s namjerom da ne sadrže nedostatke u proizvodnji i izradi u periodu od 2 godine od datuma originalne kupnje, osim kako je navedeno u nastavku. HoMedics jamči da njegovi proizvodi neće imati nedostataka u materijalu i izradi pod uobičajenom uporabom i servisom. Ova garancija odnosi se samo na potrošače, a ne na maloprodaju.

Za dobivanje jamstvenog servisa za vaš HoMedics proizvod, obratite se predstavniku za odnose s potrošačima za pomoć. Pobrinite se da imate dostupan broj modela proizvoda. HoMedics ne ovlašćuje nikoga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, maloprodaje, naknadne kupce proizvoda od maloprodaje ili udaljene kupce, da obavezuju HoMedics na bilo koji način izvan navedenih uslova ovdje. Ova garancija ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnim korištenjem ili zloupotrebom; nezgoda; pričvršćivanje bilo kojeg neovlaštenog pribora; izmjena proizvoda; nepravilna instalacija; neovlaštene popravke ili modifikacije; nepravilna upotreba električne energije/napajanja; gubitak snage; ispušteni proizvod; neispravnost ili oštećenje radnog dijela zbog neuspjeha održavanja preporučenog od strane proizvođača; oštećenja u transportu; krađa; zanemarivanje; vandalizam; ili uslovi okoline; gubitak upotrebe tokom perioda kada je proizvod u servisu ili na neki drugi način čeka na dijelove ili popravku; ili bilo koje druge uslove koji su izvan kontrole HoMedicsa.

Ova garancija važi samo ako je proizvod kupljen i koristi se u zemlji u kojoj je proizvod kupljen. Proizvod koji zahtijeva izmjene ili usvajanje kako bi mu omogućio rad u bilo kojoj drugoj državi, osim u zemlji za koju je dizajniran, proizveden, odobren i / ili odobren, ili popravak proizvoda oštećenih tim izmjenama, nije obuhvaćen ovom garancijom.

OVDJE PREDSTAVLJENA GARANCIJA BIĆE JEDINA I EKSKLUZIVNA GARANCIJA. NEĆE POSTOJATI NIKAKVE DRUGE GARANCIJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU IMPLICIRANU GARANCIJU O PRODAJNOSTI ILI PRIKLADNOSTI ILI BILO KOJU DRUGU OBAVEZU KOMPANIJE U ODNOSU NA PROIZVODE KOJE JE POKRIVENO OVIM. DOMAĆI NEĆE IMATI ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVU SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI POSEBNU ŠTETU. OVA GARANCIJA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE ZAHTIJEVATI VIŠE OD POPRAVKE ILI ZAMJENE BILO KOGA DIJELA ILI DELOVA ZA KOJI SE UTVRDI DA JE NEISPRAVAN UNUT VAŽEĆA PERIODA GARANCIJE. NEĆE BITI POVRAT. AKO ZAMJENSKI DIJELOVI ZA NEISPRAVNE MATERIJALE NISU DOSTUPNI, HOMEDICS ZADRŽAVA PRAVO DA IZVRŠE ZAMJENU PROIZVODA UMJESTO POPRAVKE ILI ZAMJENE

Ova garancija se ne odnosi na kupovinu otvorenih, korišćenih, popravljenih, prepakiranih i / ili ponovo zapečaćenih proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na prodaju takvih proizvoda na internetskim stranicama aukcija i / ili prodaju takvih proizvoda od viška ili veleprodaje. Sva jamstva ili garancije odmah prestaju i prestaju važiti za sve proizvode ili njihove dijelove koji se popravljaju, zamjenjuju, mijenjaju ili modificiraju bez prethodnog izričitog i pismenog pristanka kompanije HoMedics.

Ova garancija pruža vam posebna zakonska prava. Možda imate dodatna prava koja se mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Zbog propisa pojedinih zemalja, neka od gore navedenih ograničenja i izuzeća možda se neće odnositi na vas.

Za više informacija o našoj liniji proizvoda u SAD-u posjetite www.homedics.com. Za Kanadu, posjetite www.homedics.ca.

Korisnička podrška

ZA USLUGE U SAD-u
cservice@homedics.com
8:30 - 7:00 EST ponedjeljak – petak
1-800-466-3342

ZA USLUGE U KANADI
cservice@homedicsgroup.ca
8:30 - 5:00 EST ponedjeljak – petak
1-888-225-7378

Dokumenti / Resursi

HoMEDICS SP-180J bežični dvocijevni masažer za tijelo [pdf] Uputstvo za upotrebu
SP-180J, bežični dvocijevni masažer za tijelo

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *